جستجوی آرشیو " طلبه عرب"
اسفند
۹
۱۳۹۱

اسپورت!

اسپورت

در این لحظات چشمان خود را میبندم و فارق از تمام زشتی های دنیا برای تو قلم میزنم إی عمه سادات! مینویسم تا فراموش نکنم سالیانیست ،دستم  گرفتی و نگهم داشتی تا دیگر بار سمت شیاطین انس نروم! امروز مانند سالیان پیش نیمه شب به درگاهت آمده ام تا این بار نه برای رهایی از شیاطین انس ،بلکه برای رهایی از  نفس، دیگر بار دستم بگیری و نگهم داری! پس عمه سادات مددی…   دلی […]