جستجوی آرشیو " امتحان ورودی"
اردیبهشت
۳۱
۱۳۹۳

مصاحبه!

مصاحبه!

سوالی که خیلی از متقاضیان حوزه دارن اینه که توی مصاحبه حضوری حوزه ازم چی چی میپرسند؟